Ανακοινώσεις (175)

09 January 2013 Κατηγορία Ανακοινώσεις

νερό - ύδρευση
Στις 31/12/2012 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256 Α') στο άρθρο 4 της οποίας περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η υποχρέωση των ΔΕΥΑ για επέκταση της χωρικής τους αρμοδιότητας στα όρια του "Καλλικρατικού" Δήμου μέχρι 31.12.2014..Εφόσον η απόφαση για επέκταση έχει ήδη ληφθεί από τη ΔΕΥΑ μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή της εν όλω ή εν μέρει μέχρι 31.12.2014.Επίσης, μέχρι 31.12.2014 επιτρέπεται και η εν μέρει επέκταση της ΔΕΥΑ,ενώ έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ με δικαιούχους Δήμους μπορούν να υλοποιηθούν είτε από τους Δήμους είτε από τις ΔΕΥΑ ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας αυτών.
Επίσης,στο αρ. 2 της ΠΝΠ περιέχεται διάταξη για τις συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου που αφορά και στις ΔΕΥΑ.

Επισυνάπτεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

14 December 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων (Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης) εκδόθηκε έγγραφο (αρ. πρωτ.54684/ΕΥΘΥ 1119) με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237Α στις 5.12.2012.

07 December 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237 Α') που εκδόθηκε στις 5/12/2012 περιλαμβάνεται ρύθμιση (άρθρο 3 παρ.4) για τις ΔΕΥΑ που προβλέπει ότι η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ με δικαιούχους ΔΕΥΑ πραγματοποιείται από το ΠΔΕ, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του αρ. 13 και του αρ. 14 του ν. 1069/80.

28 November 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Σε μείωση στα τιμολόγια ύδρευσης, της τάξης του 30%, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ) Ναυπλίου, ύστερα από απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.

27 November 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

α) Σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Βέροια, 12/11/2012) για συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα εξετάσει τον N. 4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ) και θα επεξεργασθεί κείμενο για τις Δ.Ε.Υ.Α. και τον ρόλο τους, οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής και θα αποτελείται από τους εξής:

27 November 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

1. Στην ιστοσελίδα του Τ.Π. & Δ. έχει γίνει ανάρτηση (www.tpd.gr) που αφορά στην ρύθμιση των δανείων των Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 (Διατάξεις υποπαραγράφου Γ 5). Η ανάρτηση έχει γίνει στη θεματική ενότητα : "Οι υπηρεσίες μας" - Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α' & Β΄ βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Τ.Π. & Δ. (Ν. 4093/2012) (Διατάξεις υποπαραγράφου Γ5)

23 November 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Επίσκεψη στη ΔΕΥΑΒ πραγματοποίησαν είκοσι μαθητές της των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας Σαφαρίκα - Μπαρμπαρούση, με τη δασκάλους τους, στο πλαίσιο σχολικής δράσης για το νερό.

24 October 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα την επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Με δεδομένη τη διαπιστωμένη μέχρι σήμερα υποεκτέλεση του ΠΔΕ, και προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση, κυρίως σε ό,τι αφορά το συγχρηματοδοτούμενο - στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - σκέλος, επιχειρείται η επιτάχυνση όλων των σχετικών διαδικασιών για την επιτυχή και απρόσκοπτη υλοποίηση του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων, στο τρίμηνο που απομένει έως τη λήξη του έτους.
Το Υποργείο Ανάπτυξης δίνει οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Επισυναπτόμενο αρχείο