Παρέμβαση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - H κλιματική αλλαγή και ο τομέας του νερού

Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2017 08:42

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας ως κατεξοχήν επιχειρήσεις που συμβάλλουν με τις δραστηριότητές τους και το έργο τους στην προστασία του περιβάλλοντος θεωρούν ότι η ημέρα αυτή είναι μία ημέρα για προβληματισμό και επαγρύπνηση για τις πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον της χώρας μας. Ιδιαίτερα εστιάζουν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής οι επιπτώσεις της οποίας στους υδατικούς πόρους οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, είναι πλέον φανερές.

Η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τον τομέα του νερού. Η σχέση αυτή αναγνωρίζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα για χάραξη της υδατικής πολιτικής μέρη.
Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του νερού είναι ποικίλες. Μερικά παραδείγματα είναι :
• Η πτώση της στάθμης των υδατικών αποθεμάτων μπορεί να οδηγήσει στην υφαλμύρινση σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για την άντληση ποσίμου νερού,
• Οι ξηρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια γενικότερη μείωση των διαθέσιμων για άντληση αποθεμάτων νερού. Η ποιότητα του πόσιμου νερού μπορεί να επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης της διαθέσιμης ποσότητας του νερού.
• Ασκείται πρόσθετη πίεση στα αποχετευτικά συστήματα ως αποτέλεσμα των συχνών και έντονων βροχοπτώσεων.
• Η ζήτηση σε νερό μπορεί να αυξηθεί σε ορισμένες περιοχές ως αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας και εξαιτίας της πίεσης από τις διαφορετικές χρήσεις νερού όπως για ύδρευση, άρδευση και αναψυχή.
• Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των παθογόνων οργανισμών, με επίπτωση στην επεξεργασία και μεταφορά του νερού.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα του νερού και της αποχέτευσης, αφού θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν. Θα απαιτηθούν προσαρμογές στις υποδομές , τόσο στην αλλαγή των υφιστάμενων υποδομών όσο και στον σχεδιασμό για νέες υποδομές που συνδέονται με τη διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού , για παράδειγμα σχεδιασμός και προγραμματισμός για εξασφάλιση αποθεμάτων πόσιμου νερού σε περίπτωση λειψυδρίας. Επίσης, θα χρειασθεί να σχεδιασθούν και να εφαρμοσθούν νέες στρατηγικές που αφορούν στη διαχείριση και επαρκή χρήση των υδατικών πόρων.
Περιορισμός της συμβολής του τομέα του νερού στην κλιματική αλλαγή
Ο τομέας του νερού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Όντας βιομηχανία, συμβάλλει με την κατανάλωση ενέργειας στην εκπομπή των αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η άντληση νερού, η διαδικασία επεξεργασίας και διανομής του, όπως επίσης η συλλογή των λυμάτων και η διαδικασία επεξεργασίας τους είναι πιθανόν να θεωρηθεί ότι ευθύνονται για μια σημαντική κατανάλωση ενέργειας.
Παραδόξως για να ικανοποιήσει ο τομέας του ύδατος τις απαιτήσεις της νέας και γενικά αυστηρότερης Ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά στην επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων. Αυτό πιθανόν θα οδηγήσει σε μια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τις παραπέρα εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου.
Αυστηρότερη περιβαλλοντική προστασία σε μια περιοχή οδηγεί ταυτόχρονα σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα μέσω των κλιματικών αλλαγών.

Η Κλιματική αλλαγή ως ευκαιρία-πρόκληση
Η κλιματική αλλαγή δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως απειλή για τον τομέα του νερού.
Η κλιματική αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί και μία ευκαιρία-πρόκληση.Στις περασμένες δεκαετίες, ο τομέας του νερού, έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και έχει συσσωρεύσει εμπειρία σε θέματα που συνδέονται με το νερό. Αυτή η εξειδίκευση μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πέρα από αυτό, η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να γίνει αφορμή για καινοτομίες ή για έρευνα. Ο τομέας του νερού μπορεί να επωφεληθεί από αυτό στην καθημερινή λειτουργία του, για παράδειγμα με το να αυξηθεί η (ενεργειακή) αποτελεσματικότητα του και οι καινοτομίες που θα αναπτυχθούν να αναβαθμίσουν την λειτουργία του. Επιπλέον, μπορεί να δώσει κατευθύνσεις όσον αφορά στο πώς οι καινοτομίες και τα ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να συνδεθούν με τις κλιματικές αλλαγές.
Τέλος, όσο το ενδιαφέρον του κόσμου για το θέμα της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται, όχι μόνο ανάμεσα στους πολιτικούς αλλά και μεταξύ των καταναλωτών, ολοένα και περισσότερες εταιρείες ή βιομηχανίες βλέπουν την κλιματική αλλαγή ως μια ευκαιρία ή μια ανάγκη αντίδρασης. Η πολιτική των βιομηχανιών και των εταιρειών να μειώνουν ολοένα την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα αποκτά σημασία και στον τομέα του νερού. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απαιτήσουν οι εταιρείες νερού να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες σ' αυτό το παγκόσμιο θέμα. Η πολιτική των εταιρειών νερού θα πρέπει να προσαρμοσθεί αντίστοιχα.
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 116 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας έχει διοργανώσει στο παρελθόν σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και θα διοργανώσει και στο μέλλον ημερίδες για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αφού θεωρεί ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store