Δελτίο Τύπου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 11:09

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος με στόχο να ενημερώνονται οι πολίτες για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και να ευαισθητοποιούνται αναπτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση με στόχο να κινητοποιηθούν και να συμβάλλουν στην προστασία του.

Με την ευκαιρία αυτή, η 'Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) η οποία εκπροσωπεί 119 Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) της χώρας μας τονίζει ότι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άσκηση συγκροτημένης πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και τον συντονισμό και την συνεργασία ανάμεσα στην Πολιτεία και τους φορείς που δραστηριοποιούνται για την προστασία του. Στην Ελλάδα χα¬ρα¬κτη¬ρι¬στικά πα¬ρα¬δείγ¬μα¬τα προβλημάτων περιβάλλοντος που συνδέονται με το νερό εί¬ναι ο κίν¬δυ¬νος υ¬φαλ¬μύ¬ρινσης πα¬ρά¬κτιων υ¬δρο¬φο¬ρέων και η άμε¬ση α¬πει¬λή πη¬γών νε¬ρού α¬πό τα α¬πό¬βλη¬τα (κυ¬ρί¬ως τα υ¬γρά), τα φυ¬το¬φάρ¬μα¬κα και γενικά τα βιοκτόνα και τα χημικά λιπάσματα.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. που είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού και λειτουργούν στις πόλεις της χώρας μας πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στα 40 περίπου χρόνια της λειτουργίας τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσα από:

την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις πόλεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους
την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων

Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πάνω από 400 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 4.800.000 κατοίκους. Οι εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών που λειτουργούν οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας είναι εφάμιλλες με αυτές των χωρών της Ε.Ε. Σύμφωνα με το 8ο Report της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271 (2016) για τα υγρά απόβλητα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα άρθρα 3, 4, και 5 της Οδηγίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμβολής των Δ.Ε.Υ.Α. στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η πλήρης αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Οι «γαλάζιες σημαίες» που έχουν λάβει πολλές παραλίες της χώρας μας οφείλονται και στα έργα των ΔΕΥΑ.

Ωστόσο, επειδή με τον «Καλλικράτη» οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αναλάβει πολλούς μικρούς οικισμούς, έχει προκύψει η ανάγκη κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων φιλικών στο περιβάλλον, με χαμηλό κόστος κατασκευής και μικρό λειτουργικό κόστος.
Με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τις υποδομές λυμάτων Γ' Προτεραιότητας στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., αλλά και το νέο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Δ' Προτεραιότητας δηλ. για οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.κ., δημιουργούνται σοβαρές προϋποθέσεις για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην ενδοχώρα και συνακόλουθα για την προστασία του περιβάλλοντος με τρόπο βιώσιμο και αειφορικό.
Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται σοβαρές προϋποθέσεις και για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, αφού το περιβάλλον στο πλαίσιο μιάς ολιστικής αναπτυξιακής προσέγγισης, αποτελεί αναντίρρητα συντελεστή και παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.
Παραπέρα, το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού από τις υποδομές λυμάτων για άρδευση που σύντομα θα τεθεί σε ισχύ, με τις ρεαλιστικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει θα διευρύνει την επαναχρησιμοποίηση που σήμερα στη χώρα μας είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Με τον τρόπο αυτό, θα προστατευθεί η ποιότητα και η ποσότητα του διαθέσιμου γλυκού νερού.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. υπενθυμίζει στην Πολιτεία ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι από τους κύριους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η επίλυση των προβλημάτων τους και η ενίσχυση του έργου τους θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στους πολίτες και συνακόλουθα στη βελτίωση της προστασίας του υδατικού μας περιβάλλοντος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store