Συνάντηση της ΕΔΕΥΑ και των ΔΕΥΑ στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα δάνεια των ΔΕΥΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 4-9-2014

Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:33

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α., σύσκεψη εκπροσώπων 6 Δ.Ε.Υ.Α. (Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, Ηρακλείου, Χαλκίδας, Καστοριάς, Κέρκυρας και Χίου) με τη Διευθύντρια κ. Νίκου και τον κ. Κουτσιανά, στέλεχος της παραπάνω Δ/νσης. Από την πλευρά της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συμμετείχαν ο κ. Γ. Πετκανάς, μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, ο κ. Μ. Φυτούσης, μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου και η κ. Κοτσελίδου, Δ/ντρια της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα δάνεια που συνήψαν μέσω του ελληνικού δημοσίου οι παραπάνω Δ.Ε.Υ.Α. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις αρχές της δεκαετίας του '90 με σκοπό να κατασκευάσουν έργα του αντικειμένου τους (δίκτυα, βιολογικούς καθαρισμούς) τα οποία είναι πολύ υψηλού κόστους και όχι άμεσης απόδοσης. Τα παραπάνω δάνεια θα πρέπει να ρυθμισθούν νομοθετικά ώστε να μπορούν οι Δ.Ε.Υ.Α. ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες να τά αποπληρώσουν με τρόπο βιώσιμο και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία τους.

Ο κ. Κουτσιανάς ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Δ.Ε.Υ.Α. ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και λαμβάνοντας υπ' όψη τόσο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας όσο και την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο των Δ.Ε.Υ.Α. , θα προωθήσει προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει τα εξής:
1. Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επισφαλής και είναι αμφίβολο αν θα συνεχίσει να κατανέμεται στις Δ.Ε.Υ.Α. τα επόμενα χρόνια, τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα εξυπηρετούνται από ίδιους πόρους και έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α. (είτε προέρχονται από την επιχορήγηση είτα από δανεισμό είτε από έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α.).
2. Θα διαγραφούν οι μέχρι σήμερα προσαυξήσεις των δανείων.
3. Οι τυχόν επιβληθείσες μέχρι σήμερα καταλογιστικές πράξεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα ακυρωθούν.
Η νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφισθεί θα εξουσιοδοτεί για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που θα εξειδικεύουν και θα περιέχουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης.
Οι εκπρόσωποι των Δ.Ε.Υ.Α. θεώρησαν ως θετική την προωθούμενη ρύθμιση ζητώντας επιπλέον τα εξής με στόχο η ρύθμιση να έχει βιώσιμο χαρακτήρα και να μπορέσει να εφαρμοσθεί με τρόπο βιώσιμο και προς όφελος τόσο του κρατικών εσόδων όσο και των Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Όλα τα επιμέρους δάνεια κάθε Δ.Ε.Υ.Α. να ενσωματωθούν σε ένα δηλ. κάθε Δ.Ε.Υ.Α. να εξυπηρετεί ένα δάνειο και να εκδοθεί για κάθε δάνειο τοκοχρεωλυτικός πίνακας που θα προβλέπει μία δόση ανά έτος, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων να καθορισθεί ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε Δ.Ε.Υ.Α. και πάντως να μην είναι μικρότερη από 25 έτη με βάση οικονομοτεχνική μελέτη που κάθε Δ.Ε.Υ.Α. θα συντάξει.
2. Το επιτόκιο να μειωθεί στο 2%.
3. Σε περίπτωση που κάποια Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο εφάπαξ να απαλλάσσεται από τους τόκους που αναλογούν.
4. Να σταματήσουν όλες οι διώξεις κατά νομίμων εκπροσώπων των Δ.Ε.Υ.Α. λόγω των δανείων.
Ο κ. Κουτσιανάς απάντησε ότι θα μελετήσει από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών τα πρόσθετα αιτήματα των Δ.Ε.Υ.Α. και θα υπάρξει συνεργασία με τις Δ.Ε.Υ.Α. ώστε η διάταξη για τα δάνεια να προωθηθεί προς ψήφιση το συντομότερο δυνατό.
Ως γενικότερο συμπέρασμα από την σύσκεψη προκύπτει ότι έχει δρομολογηθεί ορθολογική και βιώσιμη λύση για την ρύθμιση των οφειλών των Δ.Ε.Υ.Α. από τα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, λύση που θα επιτρέψει στις Δ.Ε.Υ.Α. να αποπληρώσουν τα εν λόγω δάνεια χωρίς να παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους και να κινδυνεύει η οικονομική τους υπόσταση. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και μέσω αυτής οι ενδιαφερόμενες Δ.Ε.Υ.Α. θα παρακολουθούν το θέμα στενά ώστε η νομοθετική ρύθμιση να ψηφισθεί το συντομότερο δυνατό προς όφελος των Δ.Ε.Υ.Α. και των πολιτών που εξυπηρετούν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store