Ανακοινώσεις

Η IWA (International Water Association), η Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα "Υπερ-Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων". Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από 28-30 Μαρτίου.

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

 • Νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση νερού.
 • Ιστορία της επαναχρησιμοποίησης νερού.
 • Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: μεμβράνες και άλλες φυσικές μέθοδοι.
 • Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: χημικοί μέθοδοι.
 • Απολύμανση.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί στην τελική εκροή.
 • Ρυπαντές στην τελική εκροή.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί: ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση.
 • Αναγέννηση παθογόνων μικροοργανισμών μετά την απολύμανση.
 • Θέματα και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.
 • Κοινωνική προσέγγιση απέναντι στην επαναχρησιμοποίηση του νερού.
 • Επίδραση της επαναχρησιμοποίησης νερού σε εδάφη και καλλιέργειες.
 • Η επαναχρησιμοποίηση νερού ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την υπερ-επεξεργασία των λυμάτων.
 • Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση νερού.
 • Επαναχρησιμοποίηση νερού σε μη γεωργικές δραστηριότητες.
 • Επαναχρησιμοποίηση των μη αστικών λυμάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού.
 • Παραδείγματα εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης νερού: ευκαιρίες, προβλήματα και λύσεις.

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. να γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού.

Με αφορμή τον εορτασμό αυτό, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι στη χώρα μας και στα αστικά κέντρα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) έχουν αναλάβει από το 1980 μέχρι σήμερα την ύδρευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 ο τομέας ύδρευσης,αποχέτευσης (και ιδιαίτερα ο τομέας αποχέτευσης) στη χώρα μας παρουσίαζε σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαїκές χώρες. Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονταν από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγονταν η κατάσταση αυτή (μεγάλη γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και της απαραίτητης τεχνογνωσίας, περιορισμένοι πόροι που με δυσκολία αξιοποιούνταν κ.α.). Η κατάσταση αυτή που είχε σημαντικές κοινωνικές και, κυρίως, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία οδήγησε την Πολιτεία στην παροχή κινήτρων στους Δήμους ώστε να ιδρύσουν αυτοτελείς και ευέλικτες δημοτικές επιχειρήσεις, τις Δ.Ε.Υ.Α. με αποκλειστικό αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής αρμοδιότητας τους. Η παροχή αυτών των κινήτρων δόθηκε μέσω του ν. 1069/80 που αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. και ο οποίος παρά τα μειονεκτήματά του που κατά καιρούς επισημάνθηκαν από τις Δ.Ε.Υ.Α. και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. λειτούργησε ικανοποιητικά ως το βασικό εργαλείο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης.

Τρίτη, 03 Απριλίου 2012 15:29

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.!!!

Η διεύθυνση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αλλάζει. Η νέα διεύθυνση είναι : Πατρόκλου 15, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα γραφεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεν θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη 4 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Απριλίου. Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να καλείτε στο τηλ.: 6949473562.

Με την οργανωτική πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. και με τη φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας πραγματοποιήθηκε (στα πλαίσια του Συνεδρίου της IWA για την επαναχρησιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 28-30 Μαρτίου) στις 29/3/2012 συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Κρήτης με θέμα την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο των Δ.Ε.Υ.Α. και τις προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. Στην συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από όλες σχεδόν τις Δ.Ε.Υ.Α. της Κρήτης κι έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α., ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης αναφέρθηκε στη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και τις χαρακτήρισε ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι σήμερα οι Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζουν σοβαρά προβήματα γραφειοκρατίας (έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο), ελλείψεων προσωπικού και πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου που εμποδίζουν την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία τους.

Εκδόθηκε ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') στο αρ. 242 παρ. 3 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ των έργων των ΔΕΥΑ.

Ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούν οι ΔΕΥΑ μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που χορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το ποσό του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση ΦΠΑ.

Εκδόθηκε ο ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" σε άρθρο (αρ. 10) του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις Δ.Ε.Υ.Α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ).

pdf Επισυναπτόμενο αρχείο (480 KB)

Eκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το υπαριθμ. πρωτ. 13096/Α.Πλ./1560 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η ίδια συμμετοχή των Δ.Ε.Υ.Α. στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους είναι 3,25%.Η ίδια αυτή συμμετοχή ισχύει για τις πληρωμές που πιστοποιήθηκαν ή θα πιστοποιηθούν από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31/12/2013.

Ωστόσο, για τις ΔΕΥΑ του Στόχου 2 (Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου, Κρήτης) που έχουν έργα ενταγμένα στα ΠΕΠ δεν ισχύει η μειωμένη συμμετοχή 3,25% σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, στις 4/4/2012 ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκης και ο κ. Παφίλης, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κοζάνης συναντήθηκαν με την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Ζεμπιλιάδου και συμφωνήθηκε, αφού καταγραφούν τα προαναφερθέντα έργα, να μεταφερθούν στο τομεακό ΕΠΠΕΡΑΑ στο οποίο η ίδια συμμετοχή είναι 3,25%.

Μετά την καταγραφή των έργων, τα στοιχεία παραδόθηκαν στις 10/4 στην κ. Ζεμπιλιάδου από την κ. Βαρδάκου, σύμβουλο της Ενωσης.

pdf Επισυναπτόμενο αρχείο (207 KB)

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διοργανώνει περιφερειακή συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου "Natassa" (1o χλμ. Οδού Ξάνθης - Καβάλας) την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00.

Θέματα της συνεδρίασης :

 1. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα των Δ.Ε.Υ.Α.
 2. Προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. της Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας μας ως κατεξοχήν επιχειρήσεις που συμβάλλουν με τις δραστηριότητές τους και το έργο τους στην προστασία του περιβάλλοντος θεωρούν ότι η ημέρα αυτή είναι μία ημέρα για έντονο προβληματισμό, κυρίως όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και τους υδατικούς πόρους.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις ΔΕΥΑ, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τον τομέα του νερού. Η σχέση αυτή αναγνωρίζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα και συναρμόδια για χάραξη της υδατικής πολιτικής μέρη.

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σε συνεδρίασή του την 1η Ιουνίου 2012 και μετά από πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου αποφάσισε η 24η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να πραγματοποιηθεί στη Χίο με την οργανωτική φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

Πραγματοποιήθηκε στη Χίο (Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο) στις 12 και 13 Ιουλίου 2012 η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Στη Γ.Σ. συμμετείχαν 200 σύνεδροι κι εκπρόσωποι από 52 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που συμπυκνώνουν τα αιτήματα των Δ.Ε.Υ.Α. συνοψίζονται στα εξής:

Η Γ.Σ. ζητά:

- Να προσδιορισθεί κατάλληλα το νομικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από διατάξεις νόμων, για να έχουν οι Δ.Ε.Υ.Α. την ευχέρεια να προσλαμβάνουν το αναγκαίο για την λειτουργία και το έργο τους προσωπικό.

- Για τον έλεγχο των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ΚΥΑ που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ν. 4071/2012 να ορίζει ότι τα δικαιολογητικά του ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α. θα είναι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τίς διέπει.

- Να δοθεί στις Δ.Ε.Υ.Α. προθεσμία μέχρι την λήξη της παρούσας δημοτικής θητείας ώστε να επεκτείνουν τα όριά τους στα όρια των «Καλλικρατικών» Δήμων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας (28310 - 27777) το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά, όλο το 24 ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, θέτει στη διάθεση των Ρεθυμνιωτών η ΔΕΥΑΡ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store