Προσλήψεις υδρονομέων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 17:09

Η ΔΕΥΑ Λάρισας προκαλέι όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 20/2/2019 έως 26/2/2019 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ στο Πρωτόκολλο.

1.      Αριθμός θέσεων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.424/16/21-12-2018 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων σε τρία (3) άτομα.

 

2.      Αρδευτική περίοδος

 

Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1/4/2019 έως 31/10/2019.

3. Απαιτούμενα προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

• Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

• Να έχει συμπληρώσει το 23ο

έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο

.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:

• Αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.

• Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).

• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).

• Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

• Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Πειραιώς (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα).

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσονυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου προθεσμίας από τον διορισμό, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5. Καθήκοντα υδρονομέων

Τα καθήκοντα των υδρονομέων περιγράφονται γενικά στις διατάξεις των άρθρων 6 & 7 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957(ΦΕΚ 60 Α΄) «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων». Ειδικότερα,

συνοψίζονται στα κάτωθι:

• Παραλαβή από τη ΔΕΥΑΛ των αιτήσεων άρδευσης.

• Κατάρτιση σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΛ ενός ενδεικτικού Προγράμματος άρδευσης με βάση τον όγκο των αιτήσεων και τις δυναμικότητες των γεωτρήσεων και των δεξαμενών.

• Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος άρδευσης μέσω των καρτών RFID.

Σε συνεργασία με το τμήμα Η/Μ εξοπλισμού της ΔΕΥΑΛ και τους χειριστές του προγράμματος Scada της άρδευσης, φροντίζει για την τήρηση του χρόνου άρδευσης όλων των αγροτεμαχίων, την έγκαιρη εναλλαγή μεταξύ των αρδευόμενων αγροτεμαχίων και την τροποποίηση του προγράμματος όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για το λόγο αυτό συντονίζει σε καθημερινή βάση τη διεξαγωγή των ποτισμάτων όντας σε μόνιμη επικοινωνία με τους αρδευτές.

• Έλεγχος της έκτασης των αρδευόμενων αγροτεμαχίων σε σχέση με τα δηλωθέντα.

• Τήρηση ενός απλού ημερολογίου άρδευσης (Ημερομηνία, Γεώτρηση ή Δεξαμενή, Αρδευτές, χρόνος εκκίνησης & Χρόνος αποπεράτωσης ποτίσματος) και παράδοσή του στη Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ με το πέρας της αρδευτικής περιόδου.

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού άρδευσης συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων στα αγροτεμάχια υδρομετρητών.

• Λήψη των ενδείξεων των εγκατεστημένων υδρομετρητών, κατ’ ελάχιστο μια φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

• Έγκαιρη ειδοποίηση των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των Εγκαταστάσεων άρδευσης (Αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων, Πιεστικά

Συγκροτήματα Δεξαμενών), για βλάβες στα δίκτυα διανομής νερού και φθορές στους εγκατεστημένους υδρομετρητές.

6. Δημοσίευση πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί με φροντίδα του Προέδρου επτά ημέρες πριν την ημέρα εκλογής, στο Δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από την ΔΕΥΑΛ στα τηλέφωνα 2410-687104, 2410-687143.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store