Προσλήψεις 31 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ρόδου

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 14:13

Η ΔΕΥΡ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη δαπάνης ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), 2ο χλμ. Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, Τ.Κ. 85100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ΄ όψιν κ. Ευαγγελία Παπατσή (τηλ. επικοινωνίας: 2241045314).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 7-2-2020 ΈΩΣ 17-2-2020

 

Συνοδευτικά έγγραφα

 

 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 (281 KB)

 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (604 KB)
2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΑΙΤΗΣΗ (361 KB)

 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (229 KB)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store