Δραστηριότητες

Παρόλο που ο κύριος στόχος των ιδρυτών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ήταν η διεκδίκηση μέσω της λύσεων στα χρόνια προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. και η αναθεώρηση του ιδρυτικού νόμου των Δ.Ε.Υ.Α., με την πάροδο του χρόνου η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ανέλαβε και τεχνοκρατικό ρόλο προς όφελος των Δ.Ε.Υ.Α., ρόλο στον οποίο ανταποκρίθηκε με επιτυχία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

Έτσι, οι δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επικεντρώνονται σε δύο τομείς:

 

  1. Ο πρώτος αφορά στην εκπροσώπηση των Δ.Ε.Υ.Α., στον συντονισμό των ενεργειών τους και στην προβολή των αιτημάτων τους προς την Πολιτεία για ζητήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και περιβάλλοντος γενικότερα.
  2. Ο δεύτερος αφορά στην ενημέρωση, υποβοήθηση και στήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και κατά συνέπεια τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες τους.

Επιμέρους δράσεις

 

1. Προώθηση των θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων των Δ.Ε.Υ.Α.

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της (1989) η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. πρόβαλε με επιτυχία τα θεσμικά (αναθεώρηση του ν. 1069/80, ενεργοποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τους υδατικούς πόρους) και οικονομικά αιτήματα των Δ.Ε.Υ.Α. (βελτίωση της χρηματοδότησης των έργων των Δ.Ε.Υ.Α., ρύθμιση των δανείων τους, εξορθολογισμός του τιμολογίου της ΔΕΗ) με τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο, διεκδικώντας από την Πολιτεία λύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά και στις επικρατούσες συνθήκες του τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης.

Πέρα, όμως, από την προώθηση των αιτημάτων των Δ.Ε.Υ.Α., η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ασχολήθηκε με τα βασικά ζητήματα του τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως με το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Οι απόψεις της για το θεσμικό πλαίσιο των υδατικών πόρων στη χώρα μας, απόψεις που δημοσιοποίησε με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία, συνέβαλαν τόσο στη βελτίωση του προγενέστερου (ν. 1739/87) όσο και στη διαμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ν. 3199/2003.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έπεισε τους συναρμόδιους για ζητήματα υδατικής πολιτικής φορείς της Πολιτείας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν είναι απλοί χρήστες, αλλά διαχειριστές των υδατικών πόρων.

Οι απόψεις και προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για τον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ε.Υ.Α., τον ν. 1069/80, συνέβαλαν στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α. με τον ν. 4483/2017 ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργικός και προσαρμοσμένος στις σύγχρονες συνθήκες. Με τον ν. 4483/2017 αναγνωρίσθηκε θεσμικά και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. και της δόθηκε η δυνατότητα να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις.

Την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. απασχόλησαν ιδιαίτερα και οι προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. κυρίως μετά τους νόμους για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Τ.Α. («Καποδίστριας», «Καλλικράτης»).

Βασικός στόχος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σήμερα είναι η εξυγίανση του χώρου των Δ.Ε.Υ.Α. , και η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α..

Η μετάβαση των Δ.Ε.Υ.Α. στην νέα εποχή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους βρίσκονται σήμερα στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.


2. Στήριξη και υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α.

Βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί η ενημέρωση, η στήριξη και η υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α..

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρέχει στις Δ.Ε.Υ.Α. τεχνική, διοικητική, νομική ενημέρωση και υποστήριξη μέσω του μηχανισμού της και των Επιστημονικών Επιτροπών της (Οικονομική, Τεχνική, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ). Η υποβοήθηση βασίζεται στην συγκέντρωση, αξιοποίηση και διάχυση στις Δ.Ε.Υ.Α. πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων που έχουν σχέση με την οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση των Δ.Ε.Υ.Α..

Στα πλαίσια της υποβοήθησης των Δ.Ε.Υ.Α., η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εκπονεί μελέτες και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρακολουθεί και ενημερώνει της Δ.Ε.Υ.Α. για τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί έργα τους παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη.

Παραπέρα διεκδικεί την ένταξη έργων των Δ.Ε.Υ.Α. σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα και Πρωτοβουλίες.

Ταυτόχρονα συνεργάζεται τόσο με τα συναρμόδια για ζητήματα ύδρευσης - αποχέτευσης Υπουργεία όσο και με συναρμόδιους φορείς (ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ).


3. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός “Ολοκληρωμένου Εργαλείου Αποτύπωσης και Διαχείρισης των Υποδομών Νερού” το οποίο θα αποτυπώνει σε επίπεδο GIS όλες τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υποδομών αυτών. Επιπλέον, θα συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν το Ανθρώπινο δυναμικό και Οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν τη βάση για καλύτερο προγραμματισμό και βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων-ικανοτήτων των επιχειρήσεων.

Κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει αναπτύξει με ίδιους πόρους και θέσει σε λειτουργία από το 2017 ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που αποτελείται από το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού, το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης και το Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται και εμφανίζονται ως ένα ολοκληρωμένο, πλήρες πληροφοριακό σύστημα.

Το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την Κεντρική Διοίκηση αλλά και το Υπουργείο Υγείας, το οποίο με εγκύκλιό του προτρέπει όλους τους φορείς ύδρευσης να το χρησιμοποιούν αναγνωρίζοντας το θεσμικά, και τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών.

Αυτή τη στιγμή στο σύστημα συμμετέχουν 102 Δ.Ε.Υ.Α., 10 Δήμοι που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. και η Ε.Υ.Α.Θ., ενώ το Υπουργείο Υγείας με Εγκύκλιο του έχει προτείνει τη συμμετοχή όλων των «υπευθύνων» ύδρευσης στο πληροφοριακό σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Από την άλλη πλευρά, το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης τη σύγκριση της επιχείρησής τους με μία άλλη επιχείρηση ύδρευσης που παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα στη γενική λειτουργία καθώς επίσης και τη σύγκριση της απόδοσης με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε προκαθορισμένους δείκτες.

Στόχος του συστήματος είναι η παροχή πληροφόρησης και η υποβοήθηση της διοίκησης των Δ.Ε.Υ.Α., στην εξαγωγή συμπερασμάτων, μέσω σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων παράλληλης αξιολόγησης και οπτικής αναπαράστασης. Τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Διοίκηση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης με γνώμονα την βελτίωσης της απόδοσής της και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους πολίτες, με εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή μορφή είτε μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ή την ιστοσελίδα της κάθε Δ.Ε.Υ.Α. ξεχωριστά, είτε από εφαρμογή για το κινητό (mobile app). Έτσι, οι πολίτες δύναται να ενημερώνονται για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν σε μια περιοχή είτε αυτοί διαμένουν στην περιοχή αυτή είτε την επισκέπτονται γρήγορα και ανά πάσα στιγμή.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store