Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός “Ολοκληρωμένου Εργαλείου Αποτύπωσης και Διαχείρισης των Υποδομών Νερού” το οποίο θα αποτυπώνει σε επίπεδο GIS όλες τις υποδομές, όπως πηγές υδροληψίας, δίκτυα διανομής, υδρόμετρα καταναλωτών, δίκτυα αποχέτευσης, ΕΕΛ, ζώνες παροχής νερού, και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, παροχές νερού και λυμάτων, καταναλώσεις ενέργειας, βλάβες, διαρροές των υποδομών αυτών.

Επιπλέον, θα συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν το Ανθρώπινο δυναμικό και Οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν τη βάση για καλύτερο προγραμματισμό και βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων-ικανοτήτων των επιχειρήσεων.

Κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με ανάδοχο την OTS έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που αποτελείται από το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού, το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), το Υποσύστημα Γενικής Διαχείρισης και το Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται και εμφανίζονται ως ένα ολοκληρωμένο, πλήρες πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο http://ydor.edeya.gr.

Στο σύστημα της Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού συμμετέχουν 93 ΔΕΥΑ και η ΕΥΑΘ, ενώ στο σύστημα της Συγκριτικής Αξιολόγησης συμμετέχουν 24 ΔΕΥΑ. Οι βασικές λειτουργίες του κάθε υποσυστήματος περιγράφονται εδώ.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store