Αποφάσεις της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Χαλκίδα,10/6/2016)

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 13:04

Η Γ.Σ. των μελών της Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 10 Ιουνίου 2016 θεωρεί πολύ σημαντική τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή στη Γ.Σ. για άμεση έναρξη ειλικρινούς διαλόγου ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με στόχο τη δρομολόγηση λύσεων στα επείγοντα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. τα οποία είναι:

- Οι σοβαρότατες ελλείψεις του αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία τους επιστημονικού προσωπικού αορίστου χρόνου με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον της χώρας μας.

- Η αποδυνάμωση του θεσμικού τους πλαισίου (ν. 1069/80) με μνημονιακές διατάξεις και η αναίρεση της ευελιξίας τους χάρη στην οποία κατασκεύασαν και λειτουργούν υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης εφάμιλλες με αυτές των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι επενδύσεις των Δ.Ε.Υ.Α. ξεπερνούν τα 14 δις από το 1980 μέχρι σήμερα.

- Η σύγχυση ως προς την νομική τους φύση με αποτέλεσμα άλλοτε να θεωρούνται επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα και άλλοτε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δαπάνες τους ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το προσωπικό τους προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, αλλά φορολογούνται ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παρότι είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

- Το υψηλό ενεργειακό τους κόστος λόγω της τιμολόγησής από τη ΔΕΗ με τιμολόγιο γενικής χρήσης παρότι οι εγκαταστάσεις τους έχουν όλα τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

- Να δοθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α. να προσλάβουν το αναγκαίο για την λειτουργία τους μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι οι προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού στις Δ.Ε.Υ.Α. δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. λειτουργούν ανταποδοτικά κι έχουν ίδια έσοδα.

- Να βελτιωθεί το θεσμικό τους πλαίσιο με στόχο να αντιμετωπισθούν τα τρέχοντα προβλήματα και να βελτιωθεί και αναβαθμισθεί η λειτουργία και η απόδοσή τους. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο να αποσαφηνίζεται η νομική φύση των Δ.Ε.Υ.Α. και να αναγνωρίζεται η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. και σύμβουλος της Πολιτείας σε ζητήματα ύδρευσης – αποχέτευσης. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τονίζει ότι η θεσμοθέτησή της θα αναβαθμίσει τη δράση της προς όφελος των Δ.Ε.Υ.Α. και των πολιτών της χώρας μας.

- Να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 με στόχο ο έλεγχος των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο να γίνεται σύμφωνα με το λογιστικό που τίς διέπει.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η Γ.Σ. των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά και την συνδρομή και στήριξη της ΚΕΔΕ, αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. ως δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διαμαρτύρεται εντονότατα για την εδώ και 35 χρόνια χρέωση των Δ.Ε.Υ.Α. από τη ΔΕΗ με τιμολόγιο με το οποίο εξομοιώνονται τις Δ.Ε.Υ.Α. με τους οικιακούς καταναλωτές, και ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εξετάσει το συντομότερο δυνατό κάθε δυνατή λύση θεσμικού ή τεχνικού χαρακτήρα ώστε να μειωθεί στο άμεσο μέλλον το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α.

Η Γ.Σ. των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τονίζει ότι η 'Ενωση θα συνεργασθεί με την ΠΟΕ-Δ.Ε.Υ.Α. ώστε η Πολιτεία να αντιληφθεί ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιχειρήσεις αιχμής κι έντασης εργασίας και το μισθολόγιο του προσωπικού τους θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, αλλά ταυτοχρόνως ζητά από τους εργαζόμενους των Δ.Ε.Υ.Α. να αναλογισθούν ότι οι απαιτήσεις τους ως προς το μισθολογικό τους καθεστώς θα πρέπει να προσαρμόζονται και να συνάδουν με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρώντας ότι η παρουσία των Προέδρων των Ε.ΥΔ.ΑΠ. και Ε.Υ.Α.Θ. στη Γ.Σ. εκφράζει τη βούλησή τους για συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και σηματοδοτεί την ενότητα του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της 'Ενωσης να αναλάβει πρωτοβουλίες από κοινού με την Ε.ΥΔ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ. για τον εκσυγχρονισμό του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας μας.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρώντας εξόχως σημαντική τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Γ.Σ. ότι στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος θα προτείνει να κατοχυρωθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό, δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει το δημόσιο χαρακτήρα του, και υπενθυμίζοντας την ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία, τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι μόνο η δημόσια/δημοτική διαχείρισή του νερού είναι βιώσιμη και αειφόρος.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
- Εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον προγραμματισμό του 2016.

- Εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον απολογισμό των ετών 2014 και 2015.

- Εγκρίνει ομόφωνα τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 και 2016.

- Εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς των Δ.Ε.Υ.Α. προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρώντας ότι για την αναβάθμιση της 'Ενωσης και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της είναι απαραίτητη η οικονομική της ενίσχυση. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με βάση τα ενεργά υδρόμετρα κάθε Δ.Ε.Υ.Α.

Με βάση τα παραπάνω η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αναπροσαρμόζεται ως εξής:

Α. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με ενεργά υδρόμετρα μέχρι 10.000 θα είναι 1.000 ευρώ.

Β. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με ενεργά υδρόμετρα 10.001 έως 80.000 θα είναι 3.000 ευρώ.

Γ. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με άνω των 80.000 ενεργά υδρόμετρα θα είναι 4.000 ευρώ.

Η εισφορά θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη μέχρι τις 30 Απριλίου και η δεύτερη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς θα ισχύσει από το έτος 2017.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του αρ. 25 παρ. α του Καταστατικού της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εξής:

Αρθρο 25 (ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) παρ.α

Διαγράφεται η πρόταση: «Η τακτική ετήσια εισφορά είναι ίση για όλα τα μέλη της 'Ενωσης και καταβάλλεται μέσα σε τρείς μήνες από την έκδοση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store