Προσλήψεις 13 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κατερίνης

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 17:13

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών , συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑ Κατερίνης (Α’ όροφος υπόψη Βεϊδαμενίδου Σοφία) τα παρακάτω δικαιολογητικά:1.Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).2.Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας3.Φωτ/φο τίτλουσπουδώνγια τις θέσεις  που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.4.Φωτ/φο  άδειαςάσκησης  επαγγέλματος  σε  ισχύ  ή  λοιπές  βεβαιώσεις    ή  πιστοποιητικά  ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσηςπροκειμένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.6.Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  υπάρχει  κώλυμα  υπέρβασης  δίμηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα(12) μηνών.(χορηγείται από τηνυπηρεσία μας)7.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)(χορηγείται από τηνυπηρεσία μας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store